23 Ιουν 2016

Έχεις "προσωπικότητα"; Γίνε δικηγόρος του Δήμου Αρταίων

Μάλλον ο δήμαρχος είναι οπαδός της θεωρίας της προσωπικότητας του κοινωνικού δομισμού


    Εντύπωση προκαλούν σε πολλούς (σ' εμένα όχι, θα σας εξηγήσω παρακάτω), η απόφαση της Δημοτικής Αρχής στην Άρτα να πριμοδοτήσει τόσο πολύ την ύπαρξη "προσωπικότητας" (30%) έναντι άλλων αντικειμενικών κριτηρίων, όπως είναι η επαγγελματική και δικαστηριακή εμπειρία (15%), η εξειδίκευση σε αντικείμενα υποθέσεων ΟΤΑ (15%) ή η γνώση ξένης γλώσσας (5%).
   Αντιγράφω από την ΗΧΩ της Άρτας:

   "Με την «εκτίμηση» της προσωπικότητας να προέχει όλων των άλλων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και να δίνει 30% πόντους στην βαθμολογία, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αρταίων, προκήρυξε θέση για πρόσληψη δικηγόρου. Μάλιστα εντύπωση προκάλεσε σε νομικούς κύκλους της περιοχής, πως η «προσωπικότητα» με 30%, υπερέχει και της Επαγγελματικής και δικαστηριακής εμπειρίας (15%), και της Εξειδίκευσης σε αντικείμενα υποθέσεων ΟΤΑ (15%)."
   Εγώ δεν ξέρω γιατί παραξενεύονται όσοι παραξενεύονται. Προσωπικά, είμαι βέβαιος ότι ο δήμαρχός μας, ο Χρήστος ο Τσιρογιάννης είναι οπαδός της θεωρίας της προσωπικότητας του κοινωνικού δομισμού.
   Σύμφωνα με τον κοινωνικό δομισμό, δεν υπάρχει αντικειμενική γνώση και αλήθεια. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον εαυτό μας βασίζεται σε υποκειμενικές παρατηρήσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να στεκόμαστε κριτικά απέναντι στην υπάρχουσα γνώση. Όσον αφορά την προσωπικότητα, ο κοινωνικός δομισμός υποστηρίζει ότι η προσωπικότητα αποτελεί απόρροια των αλληλεπιδράσεων και σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων (πχ με το δήμαρχο ή με αντιδημάρχους). Αυτό σημαίνει πως η προσωπικότητα δομείται κοινωνικά (από τις καλές σχέσεις που έχει κανείς με τους σωστούς ανθρώπους) και δεν υπαγορεύεται από εσωτερικές δυνάμεις, ούτε βέβαια υπόκειται σε υπάρχουσες αντικειμενικές γνώσεις, όπως αυτές οι αρλούμπες περί επαγγελματικής και δικαστηριακής εμπειρίας, εξειδίκευσης σε αντικείμενα υποθέσεων ΟΤΑ, γνώσης ξένης γλώσσας κλπ.
   Όσοι και όσες λοιπόν "προσωπικότητα" και τις σωστές "αλληλεπιδράσεις και σχέσεις", ας συνεχίσουν το διάβασμα. Αν και δε νομίζω ότι χρειάζεται. Αν είστε ο/η σωστός/ή, είστε ήδη "μέσα"...
   Συνεχίζω την αντιγραφή από την ΗΧΩ της Άρτας:

"ο Δήμαρχος Αρταίων, έχοντας υπόψη πέραν των άλλων και «Τις αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη των αιρετών οργάνων, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου», ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Αρταίων με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
-Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Αρταίων και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
Απασχόληση
-Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Αρταίων και ειδικότερα:
-η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων
-η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου για την διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεων τους
-η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο
-η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους
-η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών
-η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας
- Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
- Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο δημοτικό κατάστημα, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
Προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:
α) Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας.
β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
γ) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον
τεσσάρων (4) ετών.
δ) Εντός της ως άνω 4ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου και ιδίως σε χειρισμό υποθέσεων τοπικής αυτοδιοίκησης ενώπιον δικαστηρίων, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ή δικαστικές αποφάσεις, ή δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις.
ε) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας
στ) Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και επαγγελματική του πείρα, η εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης και η γνώση ξένης γλώσσας. Θα συνεκτιμηθούν επίσης, η οικογενειακή του κατάσταση και η προοπτική εξέλιξής του. Λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1), οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται ως εξής:
Κριτήρια
Ως κριτήρια για την βαθμολόγηση των ενδιαφερομένων και ανάλογα με τον συντελεστή βαρύτητας καθορίζονται τα εξής:
-Προσωπικότητα, Συντελεστής: 30%
-Νομική επιστημονική κατάρτιση: 15%
-Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης: 10%
-Επαγγελματική και δικαστηριακή εμπειρία: 15%
-Εξειδίκευση σε αντικείμενα υποθέσεων ΟΤΑ: 15%
-Γνώση ξένης γλώσσας: 5%
-Οικογενειακή κατάσταση: 5%
-Προοπτική εξέλιξης: 5%
Σημ. 1.: Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια εκφράζεται σε κλίμακα 0-10.
Σημ. 2.: Αναφορικά με το κριτήριο της εξειδίκευσης ο Διδακτορικός τίτλος σπουδών βαθμολογείται με δέκα (10) μόρια ενώ ο μεταπτυχιακός με πέντε (5) μόρια. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού τίτλου σπουδών στα ως άνω αντικείμενα, βαθμολογείται μόνο ο ανώτερος τίτλος σπουδών και σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων του ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, βαθμολογείται ένας εξ αυτών.
Σημ. 3. Η καλή γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται με βαθμό πέντε (5), η πολύ καλή με βαθμό επτά (7) και η άριστη με βαθμό δέκα (10). Σε περίπτωση γνώσης, περισσοτέρων των μιας ξένων γλωσσών, βαθμολογείται μία εξ αυτών, αυτή που κατέχεται στο μεγαλύτερο επίπεδο.
Επιλογή από Πενταμελή Επιτροπή
Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και θα αποτελείται από:
α) Έναν δικαστικό πληρεξούσιο α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
β) Τρεις (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας.
γ) Το Δήμαρχο Αρταίων κ. Χρ. Τσιρογιάννη, εκπρόσωπο του Δήμου Αρταίων, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αρταίων κ. Σερβετά Ηλία.
Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αρταίων κα Πανούτσου Ευσταθία.
Ο δικαστικός πληρεξούσιος α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του θα συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η Επιτροπή με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του Δήμου Αρταίων. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Αρταίων και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Ο Δήμος Αρταίων οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας την ανάληψη υπηρεσίας.
Ο επιτυχών θα πρέπει να μην έχει τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν για τους προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο και θα πρέπει να καταθέσει κατά το χρόνο πρόσληψής του στο Δήμο Αρταίων πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (οι άνδρες), καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των αναγνωστών που τις δημοσιεύουν.
O "Τηλεβόας" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά προτιμά τα ελληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.
Επίσης, επειδή πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση μόνο για το θεαθήναι, διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο.