11 Ιουλ 2018

Επιτέλους, επανεκκίνηση για το Επιχειρηματικό Πάρκο Άρτας!

- Υπογράφτηκε η σύμβαση, η νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου ξεσκάλωσε τις διαδικασίες
- Γιάννης Γκολομάζος: «Προχωράμε μπροστά, κλείνοντας εκκρεμότητα 40 ετών»


   Ένα ακόμη έργο για την περιοχή μας, που κόντεψε να μοιάσει με το θρυλικό μας Γεφύρι, αυτό της κατασκευής του Επιχειρηματικού Πάρκου της Άρτας, φαίνεται να βρίσκει διέξοδο, μετά από επίμονες προσπάθειες της νέας Διοίκησης του Επιμελητηρίου Άρτας και του Προέδρου Γιάννη Γκολομάζου.
   Έτσι προχθές την 9η Ιουλίου 2018, το Επιμελητήριο Άρτας, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γιάννη Γκολομάζο και αφετέρου η εταιρεία Re.De-Plan A.E. Consultants που εδρεύει στην Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Εμμανουήλ Μπαλτά, συμφώνησαν και υπέγραψαν Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την «Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/βιωσιμότητας κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας».
   Όπως αναφέρεται και στη σύμβαση, η κατασκευή του Επιχειρηματικού Πάρκου αποτελεί μια σύγχρονη επιλογή παραγωγικής ανασυγκρότησης, αποτέλεσμα της οποίας θα είναι η προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, η τόνωση της τοπικής οικονομίας, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.
   Στο πλαίσιο των προσπαθειών ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου στο νομό, ο Δήμος Αρταίων προχώρησε στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου και το Επιμελητήριο Άρτας, για την προετοιμασία Φακέλου σκοπιμότητας/ βιωσιμότητα/ καταλληλότητας για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου του Ν. 3982/2011 στο Νομό Άρτας σε έκταση του Δήμου. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση, τα μέρη έχουν συμφωνήσει σε ένα καταμερισμό εργασιών και ενεργειών που το κάθε ένα θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του κοινού, τελικού, στόχου.
   Ο Δήμος με σχετικές αποφάσεις του, έχει επιλέξει δημοτική έκταση επιφάνειας 2.000 στρ. περίπου στην περιοχή «Κρικούκια» της Τοπικής Κοινότητας Αμμοτόπου του Δήμου Αρταίων. Σε συνέχεια αυτού, έχει κριθεί απαραίτητο να προετοιμαστούν όλα τα βήματα, προκειμένου να προσδιοριστεί το τμήμα ή τα τμήματα, εντός της μείζονος δημοτικής έκτασης που έχει επιλεγεί, που είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας και της κοινής πρακτικής, όπως αυτή εφαρμόζεται για την αξιολόγηση εκτάσεων που προορίζονται για ανάλογες επενδύσεις.
   Οι εργασίες αυτές και τα αποτελέσματα τους, θα αποτυπωθούν σε σχετική έκθεση που θα βεβαιώνει τη Σκοπιμότητα/ Βιωσιμότητα ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Αρταίων. Σύμφωνα με τον καταμερισμό των εργασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών που υπογράφουν την Προγραμματική Σύμβαση, η παραπάνω έκθεση πρέπει να εκπονηθεί από το Επιμελητήριο Άρτας, στο πλαίσιο της δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της υπηρεσίας «Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας». Με την Σύμβαση το Επιμελητήριο αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής την παροχή υπηρεσιών για την «Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας».
  Χρόνος παράδοσης
   Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός και όχι μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για τον έλεγχο και έγκριση του κάθε Παραδοτέου από την αρμόδια Επιτροπή. Η προβλεπόμενη διάρκεια είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με την πραγματική εξέλιξη των διαδικασιών, κατόπιν νέας συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.
  Αμοιβή
   Η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ανέρχεται σε δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (19.850,00 ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
   Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης και για την διασφάλιση των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου, όσον αφορά στην τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ αριθμ. 1741329/25.06.2018 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ποσού εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (992,50 ευρώ), που αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας της σύμβασης.
  Υπεργολαβίες
   Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει μέρος των υπηρεσιών ή υποχρεώσεών του, υπεργολαβικά σε τρίτον. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση των κατά τη σύμβαση υπηρεσιών και υποχρεώσεών του, ανεξάρτητα αν αυτές υλοποιούνται από τον ίδιο (το προσωπικό του) τους συνεργάτες του ή τυχόν υπεργολάβους, με ή χωρίς την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην ισχύουσα Νομοθεσία. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.

  Ο Γιάννης Γκολομάζος για τις εξελίξεις στο Ε.ΠΑ.
   Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών για την «Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας» μεταξύ του Επιμελητηρίου Άρτας και της Re.De-Plan Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Ανώνυμη Τεχνική & Εκμετάλλευσης Ακινήτων Εταιρεία, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Γκολομάζος δήλωσε:
   «Όπως επισημάναμε και προεκλογικά η κατασκευή του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για μας. Νομίζω ότι είμαστε ο μοναδικός νομός πανελλαδικώς, που ακόμα δεν έχουμε Επιχειρηματικό Πάρκο. Επιτέλους, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, κλείνοντας μια εκκρεμότητα 40 ετών.
   Το πρώτο βήμα έγινε με την υπογραφή της σύμβασης για τη σύνταξη του φακέλου σκοπιμότητας/βιωσιμότητας. Σε λίγους μήνες θα ξέρουμε αν το οικόπεδο, που παραχώρησε ο Δήμος Αρταίων είναι κατάλληλο, ώστε να προχωρήσουμε και στις λοιπές μελέτες που απαιτούνται και φυσικά να υποβάλλουμε φάκελο για την χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ.
   Οι απαιτούμενες ενέργειες έχουν δρομολογηθεί και ευελπιστούμε πως αν συνεχιστεί η καλή συνεργασία με το Δήμο Αρταίων, ο στόχος θα γίνει πραγματικότητα.
   Η κατασκευή του Επιχειρηματικού Πάρκου εκτιμούμε πως θα ανοίξει το δρόμο για νέες επενδύσεις και κυρίως για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στον τόπο μας. Ταυτόχρονα, θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να στεγαστούν σ’ ένα νέο χώρο με καινοτόμες υποδομές και μειωμένο λειτουργικό και παραγωγικό κόστος».
πηγή: ΗΧΩ της Άρτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των αναγνωστών που τις δημοσιεύουν.
O "Τηλεβόας" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά προτιμά τα ελληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.
Επίσης, επειδή πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση μόνο για το θεαθήναι, διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο.